Uchwała w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 20 marca 2018 roku przyjął uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Kształtowanie przestrzeni publicznej Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego realizowanych w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów…

Dokumenty aplikacyjne dla Odnowy wsi na obszarach wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W nawiązaniu do pisma ARiMR skierowanego do Marszałków Województw (znak: ZP-11-DDD-WDS.071.1.2018.TM z dnia 16 stycznia 2018 r.) oraz w związku z wejściem w życie: Zarządzenia 1/2018 Prezesa ARiMR  w sprawie wprowadzenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona…

Lista operacji zakwalifikowanych do dofinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Informujemy, że 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałą nr 222/3037/17 zaktualizowaną listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów…

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że akt prawny: “Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi…

Wzór formularza wniosku o płatność oraz wzór formularza informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4

Informujemy, że w dziale Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER / Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji / Wzory wniosków, umów i instrukcje udostępniliśmy wzór formularza wniosku o płatność oraz wzór formularza informacji monitorującej realizację operacji  w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego PROW na lata 2014-2020.

Nabór wniosków na operacje typu “Scalanie gruntów”

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu “Scalanie gruntów” w ramach poddziałania “Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać…

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 173/2356/17

W dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą nr 173/2356/17 listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich…

Zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR znajduje się zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Link: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html