Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprzez redukcję ścieków wpisuje się w cele przekrojowe UE w zakresie środowiska i klimatu.

ZAKRES POMOCY:

Wsparcie w ramach tego zakresu tylko dla operacji realizowanych w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

WYSOKOŚĆ POMOCY:

Do 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu przy czym w ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln euro.

 

BENEFICJENT

Gmina, spółka, w której udziały ma wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego, związek międzygminny.

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Województwa Lubuskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin składania wniosków: 18 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku,
  2. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104a, 65-120 Zielona Góra.
  3. Tryb składania wniosków: wniosek składa się w formie pisemnej, w miejscu wskazanym wyżej albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2022, poz. 896), w terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2022, poz. 896, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
  4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.

Operacje finansowane będą z dodatkowych zasobów, o których mowa w artykule 58a ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

Pomoc będzie przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dostępny limit środków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa – środki z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI) dla województwa lubuskiego wynosi 16 145 527 euro  co stanowi 74 035 314,05 zł

(1 euro = 4,5855 zł – kurs euro EBC z dnia 30.05.2022 r.).

Beneficjentami mogą być:

  • gminy,
  • spółki, których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki międzygminne.

Maksymalna kwota pomocy na obszar gminy w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 5 000 000 zł.