Cel działania i operacji

Poprawa struktury obszarowej gospodarstw dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego.

Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji
i modernizacji gospodarstw. Zwiększenie uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej. Przeprowadzenie procesu scalenia ułatwia restrukturyzację
i modernizację gospodarstw – ułatwia prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie, otwiera drogę do wprowadzenia nowoczesnych technologii. Pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw.

Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy PROW 2014-2020

Zakres wsparcia

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie prac scaleniowych oraz zagospodarowania poscaleniowego.

Beneficjent

Starosta

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Kwoty i stawki wsparcia

Maksymalna wysokość pomocy na opracowanie projektu scalenia nie może przekroczyć kwoty:

 • równowartości 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
 • równowartości 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.

Maksymalna wysokość pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć kwoty:

 • równowartości 2 000 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
 • równowartości 1 900 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
 • koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa powyżej.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje:

 • zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.) w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia,
 • dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów,
 • zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji,
 • dla której przeprowadzono badanie oddziaływania na środowisko (w przypadku każdej operacji – screening, a w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa krajowego – ocenę oddziaływania na środowisko),
 • w przypadku ich realizacji na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach chronionych – zgodne z planami zadań ochronnych i planami ochrony przewidzianymi odrębnymi przepisami dla takich terenów, a w przypadku braku tych planów – zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627).

Pomocy nie przyznaje się na realizacje scaleń infrastrukturalnych.

 

Nabór wniosków

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia poddziałania dla operacji typu ”Scalanie gruntów”, zgodnie z rozporządzeniem  wykonawczym

 

 1. Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszają właściwe organy samorządu województwa,
  a ich termin nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.
 2. Wezwanie do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, informacja o odmowie przyznania pomocy następuje w terminie 4 miesięcy od upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
 3. Sporządzenie listy rankingowej operacji – zatwierdzenia dokonuje właściwy Zarząd Województwa. Pomoc na operację typu scalanie gruntów może być przyznana, jeżeli operacja uzyskała co najmniej 70 punktów.
 4. Złożenie wniosku o płatność – operacja może być realizowana bez podziału na etapy albo etapami. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową, będącą refundacją kosztów kwalifikowanych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji musi nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.
 5. Wypłata środków – Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność plus ewentualne dwukrotne wezwanie do uzupełnienia (po 14 dni od dnia doręczenia wezwania i przekazuje do ARiMR. Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania z SW zlecenia płatności.

Wzory wniosków, umów i instrukcje