Podziałanie 4.3.1 Zarządzanie zasobami wodnymi

Beneficjent działania

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zakres pomocy

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych.

Wysokość pomocy

Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100%  kosztów kwalifikowalnych jednak nie wyższej niż 10 000 000 zł na operację.

Pomoc przyznaje się na operację która będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.;”.

 

Beneficjent działania

 1. Gmina

 

Zakres pomocy

Pomoc jest przyznawana na operacje w  zakresie   budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.

 

Wysokość pomocy

Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100%  kosztów kwalifikowalnych jednak nie wyższej niż 500 000 zł na operację.

Pomoc przyznaje się na operację która będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.;”.

 • Operacja będzie realizowana na obszarze należącym do:
 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców.

Dodatkowe informacje

 • Pomoc przyznaje się na operację:
 • której koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innego unijnego instrumentu finansowego;
 • dla której wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa;
 • której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • która będzie realizowana na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub takiej, do której wnioskodawca posiada prawo do dysponowania na cele operacji w czasie jej realizacji oraz przez okres związania celem;
 • dla której określono obszar oddziaływania na grunty rolne;
 • która jest zgodna z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju operacji;

Wzory wniosków, umów i instrukcje