ZAKRES POMOCY:

Inwestycje dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej mają podnieść atrakcyjność obszarów wiejskich i promować rozwój przestrzenny w oparciu o zasady kształtowania polityki przestrzennej. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Wsparcie operacji możliwe tylko dla miejscowości wiejskich i miast do 5 tys. mieszkańców (z wyjątkiem targowisk). Wsparcie dla targowisk możliwe w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców.

WYSOKOŚĆ POMOCY:

Do 500 tys. zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach ochrony i budownictwa oraz inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne i kształtowanie przestrzeni publicznej.

Suma kosztów całkowitych operacji, nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

BENEFICJENT

Gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne;

Gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.

Wzory wniosków, umów i instrukcje

Pliki do pobrania