Do zakresu działania DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH należy:

1. Wykonywanie zadań delegowanych Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a w szczególności:

a) informowania i rozpowszechniania informacji o Programie, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy,

b) przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu, w tym:

przyjmowania i rejestrowania wniosków o przyznanie pomocy,

przeprowadzania kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy,

dokonywania wyboru operacji do finansowania,

zawierania umów, na podstawie, których jest przyznawana pomoc, lub wydawania decyzji w sprawie przyznania pomocy, prowadzenie rejestru umów i decyzji oraz informowanie beneficjentów o odmowie pomocy;

c) przechowywania pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażania Programu, w ramach systemu monitorowania i oceny Programu,

d) przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem zadań Instytucji Zarządzającej i udostępniania lub przekazywania ich Agencji Płatniczej lub Komisji Europejskiej,

e) wykrywanie i wyjaśnianie nieprawidłowości,

f) raportowanie o nieprawidłowościach;

2. Wykonywanie zadań delegowanych Agencji Płatniczej w zakresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a w szczególności:

 • sporządzania planów wydatków oraz przekazywania ich do Agencji Płatniczej
 • monitorowanie stanu zakontraktowanych środków w ramach wdrażanych przez Samorząd Województwa działań
 • przyjmowania, rejestrowania i przeprowadzania kontroli administracyjnej wniosków o płatność oraz przygotowywania i przekazywania Agencji Płatniczej dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania wypłat środków dla beneficjentów,
 • wyboru wniosków do kontroli na miejscu, przygotowania i przeprowadzenia kontroli w miejscu,
 • wizytacji w miejscu realizacji operacji oraz kontroli ex post,
 • oceny prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
 • przygotowywania oraz przekazywania Agencji Płatniczej dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania wypłat środków dla beneficjentów,
 • przeciwdziałania, wykrywania oraz raportowania do Agencji Płatniczej oraz upoważnionych organów kontrolnych o nieprawidłowościach.
 • kierowania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spraw wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w celu wszczęcia postępowania windykacyjnego,
 • gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadań powierzonych przez Agencję Płatniczą,
 • przekazywania informacji do prowadzonego przez Agencję Płatniczą rejestru podmiotów wykluczonych z pomocy finansowej;
 • opracowywanie i przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

sprawozdań bieżących i zbiorczych sprawozdań bieżących,

sprawozdań okresowych i zbiorczych sprawozdań okresowych (półrocznych i rocznych);

3. Współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie:

 • opiniowania dokumentów programowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • przygotowania formularzy wniosków i instrukcji ich wypełniania dla delegowanych działań,
 • opracowywania modyfikacji procedur Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczej;

4. Sprawowanie nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania Leader;

5. Prowadzenie Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a w szczególności:

 • opracowanie i realizacja Planu Działania KSOW na szczeblu krajowym i regionalnym,
 • współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład KSOW oraz z instytucjami, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi wpływającymi na rozwój obszarów wiejskich;
 • administrowanie stroną internetową sekretariatu regionalnego w ramach portalu internetowego KSOW;

6. Realizacja Pomocy technicznej w zakresie Schematu I „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”, Schematu II „Działania informacyjne i promocyjne” oraz Schematu III „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy technicznej,
 • przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej projektów,
 • sporządzanie wniosków o płatność pomocy technicznej,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów pomocy technicznej,
 • planowanie i realizacja budżetu województwa w zakresie pomocy technicznej,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej realizacji budżetu województwa w zakresie pomocy technicznej,
 • przygotowywanie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa,
 • współpraca z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie finansowania realizacji zadań pomocy technicznej PROW 2007-2013 oraz prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej ich realizacji;

7. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji, podejmowanie czynności organizacyjnych mających na celu przygotowanie departamentu do realizacji zadań obronnych określonych w planie operacyjnym funkcjonowania Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

8. Wykonywanie zadań delegowanych Samorządowi Województwa, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349) zwanej dalej „ustawą” w zakresie: poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy – wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów); działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy – podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy – wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałania, o którym mowa w Programie PROW 2014- 2020 19.1 Wsparcie przygotowawcze, w szczególności:

a) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym:

 • przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,
 • rejestrowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,
 • przeprowadzanie kontroli administracyjnych,
 • dokonywanie wyboru operacji,
 • zawieranie i zmianę umów na podstawie, których jest przyznawana pomoc, informowanie o odmowie jej przyznania, rejestrowanie tych umów informacji,

b) ocenę postępowań o zamówienia publiczne,

c) przeprowadzanie kontroli na miejscu; kontroli ex-post oraz kontroli, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy,

d) zatwierdzanie do wypłaty na rzecz beneficjentów zleceń płatności,

e) ustalanie nienależnych kwot pomocy i wzywanie beneficjenta do zwrotu tych kwot,

f) zapobieganie nadużyciom finansowym i nieprawidłowością, ich wykrywanie, usuwanie oraz informowanie Agencji Płatniczej o nieprawidłowościach,

g) rozpatrywanie wniosków do usunięcia naruszenia prawa oraz wezwań do ponownego rozpatrzenia sprawy,

h) przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem przez Samorząd Województwa

zadań Agencji Płatniczej,

i) pozyskiwanie, gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie Agencji Płatniczej i Instytucji Zarządzającej danych niezbędnych do właściwego monitorowania, realizacji i ewaluacji Programu, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy,

j) przygotowanie i przekazywanie Agencji Płatniczej sprawozdań wskazanych w procedurach i instrukcjach,

k) przekazywanie Agencji Płatniczej sprawozdań i tabel monitorowania zgodnie z jej zaleceniami,

l) przechowywanie przez Samorząd Województwa pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażania Programu, w ramach systemu monitorowania i oceny Programu,

m) zapewnienie przez Samorząd Województwa zgodności pomiędzy danymi zawartymi w sprawozdaniach z danymi przechowywanymi w systemie informatycznym wspierającym realizację zadań delegowanych,

n) informowanie i rozpowszechnianie informacji o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym o zasadach i trybie przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach Programu oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy zgodnie z planem komunikacyjnym,

o) sprawowanie nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,

p) udostępnianie podmiotowi wykonującemu ewaluacje dane niezbędne do wykonywania tych ewaluacji, w tym dane osobowe,

q) prowadzenie Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w szczególności przez:

− identyfikację partnerów KSOW w województwie,

− realizację planu działania w zakresie dotyczącym województwa na podstawie dwuletnich planów operacyjnych,

− administrowanie stroną internetową sekretariatu regionalnego w ramach portalu internetowego KSOW,

r) realizację Pomocy Technicznej w ramach Schematu I i II, w szczególności przez:

sporządzenie wniosków o przyznanie pomocy technicznej,

przygotowanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej projektów,

sporządzanie wniosków o płatność pomocy technicznej,

sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów pomocy technicznej,

planowanie i realizacja budżetu województwa w zakresie pomocy technicznej,

prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej realizacji budżetu województwa w zakresie pomocy technicznej,

przygotowanie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa,

s) współpraca z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie finansowania realizacji zadań pomocy technicznej PROW 2014-2020 oraz prowadzenia sprawozdawczości dotyczących ich realizacji.

Schemat organizacyjny Departamentu PROW