Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Województwo Lubuskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

prow2014-2020_agro

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest poprawa konkurencyjności polskiego rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu.

Działania „samorządowe” PROW 2014-2020 w województwie lubuskim są wdrażane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Przewiduje się, że alokacja wojewódzka środków z programu wyniesie ok. 250 mln zł. Środki te będą mogły być wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego (m.in. gminy, powiaty) i lokalne grupy działania na operacje realizowane w ramach PROW 2014-2020.

Program dedykuje środki finansowe najsłabszym gminom, które nie miałyby szans na skorzystanie z pomocy w innych programach operacyjnych ze względu na brak możliwości osiągnięcia wymaganych wskaźników czy efektów rzeczowych.

O programie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Aktualności

lubuskie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
UE
KSOW