Typ operacji: 7.2.1 BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH

 • w ramach: PODDZIAŁANIE 7.2 “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęte (PROW) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • w ramach: DZIAŁANIE 7 (M07) ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

 

Barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego ciągle jeszcze wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych takich jak: edukacja, zdrowie, kultura.

Cel działania i operacji

Promowanie włączenia społecznego, zmniejszanie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego
na obszarach wiejskich. 6B -Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Zakres wsparcia i poziom pomocy

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.

Beneficjent

 • gmina
 • związek międzygminny
 • powiat
 • związki powiatów

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 5 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości min. 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków EFRROW.
Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana, jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości, należącej do:
  1. gminy wiejskiej lub
  2. gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  3. gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • jest spójna z dokumentem strategicznym obszaru, na którym jest planowana;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
 • ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową.

Nabór wniosków

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia operacji typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym

 

 1. Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszają właściwe organy samorządu województw na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, nie później niż 14 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
 2. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. Wnioski o przyznanie pomocy składane są formie pisemnej
  w urzędach marszałkowskich albo w samorządowych jednostkach, w terminach określonych w ogłoszeniu ewentualnie doręczane jako przesyłka rejestrowana.
 3. Sporządzenie listy rankingowej operacji – następuje po ocenie wniosków o przyznanie pomocy. Pomoc może być przyznana jeżeli operacja uzyskała co najmniej  8 punktów.
 4. Wezwanie do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy lub informacja o odmowie przyznania pomocy następuje w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy plus ewentualne dwukrotne wezwanie do uzupełnienia (po 14 dni od dnia doręczenia wezwania).
 5. Złożenie wniosku o płatność – wniosek o płatność końcową należy złożyć w terminie 24 miesięcy, a w przypadku operacji dwuetapowej w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później do dnia 30 czerwca 2025 r.
 6. Wypłata środków – Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność plus ewentualne dwukrotne wezwanie do uzupełnienia (po 14 dni od dnia doręczenia wezwania).