Zarząd Województwa Lubuskiego

w uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ogłasza konkurs na wybór 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

 

Konkurs skierowany jest dla lokalnych grup działania z siedzibą na terenie województwa lubuskiego.

I. Termin składania wniosków: od 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. 

II. Miejsce i tryb składania wniosków: 

Wnioski o wybór LSR składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie:

  • w postaci papierowej bezpośrednio w dni robocze od poniedziałku do piątku
    w godz. od 8:00 do 15:00 w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Zjednoczenia 104a,  65-120 Zielona Góra

albo

  • w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa Lubuskiego przez ePUAP, tj. /6v9y2k0cdp/SkrytkaESP

III. Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR:

Wysokość środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) przeznaczona na realizację LSR w województwie lubuskim w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – wynosi 13 259 821 euro.

Sposób ustalania środków EFS+ w odniesieniu do pojedynczej LSR określa część C Załącznika nr 4 do regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej dla całego kraju wynosi 708 509 091 euro, w tym 389 680 000 euro  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tryb oraz sposób ustalenia środków PS WPR w odniesieniu do pojedynczej LSR określa część A Załącznika nr 4 do regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Warunkiem wyboru LSR do realizacji jest jej współfinansowanie ze środków wszystkich EFSI, o których współfinansowanie może się ubiegać LGD, ubiegając się o wybór LSR, a planowana wysokość wsparcia w LSR musi być zgodna z kwotami na LSR określonymi w załączniku nr 4 do regulaminu.

IV. Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o wybór LSR, formularza umowy ramowej, regulaminu konkursu:

Formularz wniosku o wybór LSR, formularz umowy ramowej, regulamin konkursu dostępne są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:  www.lubuskie.pl oraz www.prow.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o wybór LSR stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

V. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dostępu oraz kryteriów wyboru LSR:

Warunki dostępu stanowią Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wykaz obowiązkowych załączników zawiera część VII, pkt.1-9 formularza wniosku o wybór LSR.

Kryteria wyboru LSR stanowią Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

VI. EFSI, z których środków będą współfinansowane LSR wybrane w ramach konkursu w województwie lubuskim:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla  Lubuskiego 2021-2027.

Informacje udzielane są w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego; ul. Zjednoczenia 104a, 65-001 Zielona Góra; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00 oraz pod numerem telefonu (68) 456 52 25 (sekretariat); adres email: sekretariat.dfw@lubuskie.pl.

Do pobrania