Zarząd Województwa Lubuskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków: od 24 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.
 2. Beneficjent: Gmina
 3. Zakres pomocy: Budowa lub przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.
 4. Wysokość pomocy: Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych jednak nie wyższej niż 500 000 zł na operację.
 5. Pomoc przyznaje się na operację która będzie realizowana w nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 roku.
 6. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104a, 65-120 Zielona Góra.
 7. Tryb składania wniosków: wniosek składa się w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
 8. Kwota dostępnych środków na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dla województwa lubuskiego wynosi 3 300 000 euro.
 9. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego https://prow.lubuskie.pl/do-pobrania/4-3-1-zarzadzanie-zasobami-wodnymi/
 10. Zgodnie z § 10a ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1519 z późn. zm.), w przypadku realizacji operacji w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących punkty przyznaje się za następujące kryteria wyboru:
  1. podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się w roku, w którym podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, na poziomie
   a) nie więcej niż 50% średniej wojewódzkiej – 4 punkty
   b) powyżej 50% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 75% średniej wojewódzkiej – 2 punkty
   c) powyżej 75% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 100% średniej wojewódzkiej – 1 punkt;
  2. jeżeli operacja ma być realizowana na obszarze gminy, na którym w okresie od 2007 r. do 2021 r. wystąpiła susza w odniesieniu do upraw ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek lub roślin strączkowych – przyznaje się 1 punkt za każdy rok wystąpienia suszy na obszarze tej gminy w tym okresie;
  3. jeżeli operacja ma być realizowana na obszarze gminy, na którym znajduje się co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o której mowa w:
   a) art. 6 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) – 3 punkty,
   b) art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo otulina form ochrony przy-rody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – 2 punkty;
  4. jeżeli operacja ma być realizowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 412 i 877) – 2 punkty.

11. Zgodnie z § 10a ust. 8 w/w rozporządzenia w przypadku gdy co najmniej dwie operacje realizowane w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 2, uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje:

1) większa liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryterium określonego w ust. 5 pkt 2;

2) większa liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryterium określonego w ust. 5 pkt 1 – w przypadku gdy nie można ustalić kolejności zgodnie z pkt 1;

3) data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku gdy nie można ustalić kolejności zgodnie z pkt 1 i 2.

12. Zgodnie z § 10a ust. 9 w/w rozporządzenia pomoc przysługuje, jeżeli przyznano co najmniej 5 punktów.

Do pobrania

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Wdrażająca Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

OGŁASZA NABÓR

wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

dla Interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
Komponent – Zarządzanie LSR

Nabór wniosków o przyznanie pomocy
rozpocznie się w dniu 6 maja 2024 r.
i zakończy się w dniu 7 czerwca 2024 r.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 4 987 500 euro.
Wnioskodawca: Lokalna Grupa Działania (LGD), która jest stroną umowy ramowej przewidującej finansowanie Komponentu Wdrażanie LSR ze środków EFRROW, zawartej z Województwem Lubuskim.
Wnioski o przyznanie pomocy składa się za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://epue.arimr.gov.pl/pl/stronaglowna.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w naboru udziela Pani Ewelina Warszawa – Kierownik Wydziału Wdrażania Programów w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu: 68 456 53 52.

Do pobrania