Cel działania i operacji

Skrócenie łańcucha żywnościowego i zwiększenie udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych. 3A- Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe.

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Beneficjent

 • gmina
 • związek międzygminny
 • powiat
 • związek powiatów

Forma wsparcia i poziom pomocy

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości nie mniej niż 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

W ramach operacji wysokość kosztów całkowitych nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków EFRROW.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy lub przebudowy targowiska lub obiektów budowlanych, przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów;
 • koszty zakupu nowych urządzeń, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana, jeśli operacja:

 • będzie realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców;
 • będzie ogólnodostępna;
 • będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o ile zostały sporządzone albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane;
 • będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
 • dla planowanej operacji wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres realizacji oraz co najmniej przez okres trwałości operacji.

Warunki jakie powinno spełniać targowisko

 • powinno być utwardzone i oświetlone;
 •  przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;
 •  powinno być wyposażone w:
  • odpływy wody deszczowej i zadaszone stoiska przynajmniej na połowie powierzchni handlowej targowiska;
  • miejsca parkingowe;
  • urządzenia sanitarnohigieniczne;
 • oznaczone nazwą ,,Mój Rynek”;
 • oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej, jeżeli operacji zostały przyznane punkty za spełnienie kryterium w zakresie sprzedaży produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.

 

Nabór wniosków

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia operacji typu: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym

 1. Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszają właściwe organy samorządu województw na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, nie później niż 14 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
 2. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. Wnioski o przyznanie pomocy składane są formie pisemnej
  w urzędach marszałkowskich albo w samorządowych jednostkach, w terminach określonych w ogłoszeniu ewentualnie doręczane jako przesyłka rejestrowana.
 3. Sporządzenie listy rankingowej operacji – następuje po ocenie wniosków o przyznanie pomocy. Pomoc na operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów może być przyznana jeżeli operacja uzyskała co najmniej  27 punktów.
 4. Wezwanie do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy lub informacja o odmowie przyznania pomocy następuje w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy plus ewentualne dwukrotne wezwanie do uzupełnienia (po 14 dni od dnia doręczenia wezwania).
 5. Złożenie wniosku o płatność – wniosek o płatność końcową należy złożyć w terminie 24 miesięcy, a w przypadku operacji dwuetapowej w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później do dnia 30 czerwca 2025 r.
 6. Wypłata środków – Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność plus ewentualne dwukrotne wezwanie do uzupełnienia (po 14 dni od dnia doręczenia wezwania).