W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kontynuowane jest wdrażanie podejścia LEADER, które realizowane było przez lokalne grupy działania (LGD) na podstawie lokalnych strategii rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013.