Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Województwo Lubuskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

prow2014-2020_agro

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest poprawa konkurencyjności polskiego rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu.

Działania „samorządowe” PROW 2014-2020 w województwie lubuskim są wdrażane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Przewiduje się, że alokacja wojewódzka środków z programu wyniesie ok. 250 mln zł. Środki te będą mogły być wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego (m.in. gminy, powiaty) i lokalne grupy działania na operacje realizowane w ramach PROW 2014-2020.

Program dedykuje środki finansowe najsłabszym gminom, które nie miałyby szans na skorzystanie z pomocy w innych programach operacyjnych ze względu na brak możliwości osiągnięcia wymaganych wskaźników czy efektów rzeczowych.

Realizowane działania

Inwestycje w środki trwałe – Scalanie gruntów

Działanie wspiera inwestycje materialne lub niematerialne: w gospodarstwach rolnych – ukierunkowane na poprawę ich konkurencyjności lub efekty środowiskowe, w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz dotyczące infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa – scalania gruntów.

Dowiedz się więcej

Aktualności

lubuskie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
UE
KSOW