Zarząd Województwa Lubuskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała nr 71/1078/19 z dnia 17.12.2019 w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 1. Termin składania wniosków: od 7 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. 
 2. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104a,
  65-120 Zielona Góra.
 3. Tryb składania wniosków: wniosek składa się w formie pisemnej w miejscu wskazanym wyżej albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z poźn. zm.),
  w miejscu i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
 4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.

Dostępny limit środków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” dla województwa lubuskiego wynosi 1 625 115 euro.

Zasady przyznawania pomocy:

 

Beneficjentami mogą być:

 • gminy,
 • instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,

Suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie
z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi:

 • I ETAP nie później niż w terminie 12 miesięcy,
 • II ETAPY nie później niż w terminie 24 miesięcy

od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r..

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 500 000 zł na miejscowość na wszystkie zakresy wymienione w § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.

 

Zasady przyznawania punktów:

O kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” decydowała będzie suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji.

Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 16 punktów, według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji – od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów – z zastrzeżeniem limitu środków na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Województwa Lubuskiego określone zostały następujące kryteria wyboru operacji:

 

1) operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym, będącym jej przedmiotem, będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku
w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013
– 4 punkty;

 

Podstawą przyznania punktów będzie załączony do wniosku o przyznanie pomocy „Plan działalności obiektu” pełniącego funkcje kulturalne zawierający nazwę inicjatywy społecznej, jej szczegółowy opis, ilość godzin, termin. W przypadku inicjatyw społecznych, które będą trwały krócej niż okres trwałości operacji należy mieć na uwadze zapewnienie zachowania „ciągłości czasowej” tj. prowadzenia w okresie pięciu lat od płatności końcowej zajęć artystycznych, nauki języków obcych, zajęć opiekuńczo-wychowawcze lub innych inicjatyw społecznych. Faktyczna realizacja takiej deklaracji będzie objęta szczegółową oceną na etapie wniosku
o płatność oraz będzie monitorowana w okresie trwałości operacji.

 

2) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu
na mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania
w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie:

 1. a) nie więcej niż 50% średniej krajowej – 3 punkty,
 2. b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 2 punkty,
 3. c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 1 punkt;

 

Dane publikowane przez Ministra Finansów, zawierające informacje o podstawowym dochodzie podatkowym gmin.

 

3) operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla zróżnicowanych grup odbiorców – 3 punkty;

 

Wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić innowacyjność danej operacji poprzez jej szczegółowy opis, w tym załączenie do wniosku stosownych dokumentów potwierdzających wskazaną we wniosku o przyznanie pomocy innowacyjność np. opinia stowarzyszenia architektów, stowarzyszenia inżynierów budownictwa, branżowej uczelni wyższej, wojewódzkiego domu kultury.

 

4) operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji
w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną,
albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest wyposażony
w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną – 3 punkty;

 

Potwierdzenie spełnienia warunku stanowić będzie audyt energetyczny lub opinia certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnego źródła energii o możliwości zapewnienia pokrycia co najmniej w 50% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną przez istniejącą lub wybudowaną w ramach operacji instalację odnawialnego źródła energii lub inny dokument wystawiony przez osobę lub podmiot posiadający uprawnienia w tym zakresie.

Wnioskodawca, który wskazał, że przewiduje wyposażenie obiektu w instalację lub już ją posiada powinien dołączyć dokument opisujący instalację, m.in. jej parametry techniczne, moc w rozbiciu na energię elektryczną oraz cieplną.

 

5) operacja przewiduje powstanie i utrzymanie przez okres trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013, albo utrzymanie przez ten okres:

 1. a) co najmniej dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – 3 punkty,
 2. b) jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – 2 punkty,
 3. c) miejsca pracy w wymiarze 0,5 etatu w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – 1 punkt;

 

Podstawą przyznania punktów będzie oświadczenie Wnioskodawcy odnośnie utworzenia i/lub utrzymania
w okresie pięciu lat od płatności końcowej miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. Faktyczna realizacja takiej deklaracji będzie objęta szczegółową oceną na etapie wniosku o płatność oraz będzie monitorowana w okresie trwałości operacji.

 

6) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:

 1. a) co najmniej 60 osób/km2 – 2 punkty,
 2. b) co najmniej 25 osób/km2 i mniej niż 60 osób/km2 – 1 punkt;

 

Dane dostępne w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start)

 

7) średnia stopa bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie – 1 punkt;

 

Dane dostępne w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start)

 

8) operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r .o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) – 1 punkt.

 

Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o ogólnodostępne bazy danych np. prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf.

 

9) operacja dotyczy budowy lub przebudowy obiektu budowlanego – 4 punkty,

 

Weryfikacja prowadzona będzie na podstawie załączników do wniosku: kopii decyzji pozwolenia
na budowę/przebudowę obiektu budowlanego lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
w zakresie przebudowy obiektu budowlanego, bądź z zawartości Programu funkcjonalno-użytkowego sporządzonego zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), dołączonych do wniosku o przyznanie pomocy.

 

10) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, nie była realizowana operacja z zakresu inwestycji dotyczących obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 4 punkty,

 

Weryfikacja prowadzona będzie przez pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie dostępnej bazy danych operacji w zakresie inwestycji dotyczących obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne w ramach PROW 2007-2013 (np. Aplikacja OFSA DD 2007-2013).

 

11) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 301 – 4 punkty,

– 201-300 – 3 punkty,

– 100-200 – 2 punkty;

 

Weryfikacja będzie prowadzona podstawie zaświadczenia wystawionego przez wójta/burmistrza określającego liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy – oryginał

 

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich prow.lubuskie.pl.

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104a w Zielonej Górze tel. 68 45 65 352.

 


 

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 25 czerwca 2018r. do 9 lipca 2018r.

Wnioski należy składać w w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104 a w Zielonej Górze, w godzinach 7:30 -15:30.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze http://prow2014-2020.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

 


 

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 20 marca 2018 roku przyjął uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu:

 • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
 • Kształtowanie przestrzeni publicznej
 • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 16 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104a w Zielonej Górze tel. 68 45 65 225, e-mail: sekretariat.dfw@lubuskie.pl

 


 

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 1 sierpnia 2017r. do 1 września 2017r.

Wnioski należy składać w w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104 a w Zielonej Górze, w godzinach 7:30 -15:30.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze http://prow2014-2020.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.


Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 3 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104a w Zielonej Górze albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113).
Udostępnia się formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Informacje o działaniu dostępne są pod tym adresem.

Informacje o naborach:

Pliki do pobrania