Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów wchodzących w skład Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) kierowanego przez społeczność

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów wchodzących w skład Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) kierowanego przez społeczność.

Informacja na temat miejsca, terminu i sposobu składania wniosku

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu ) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub złożyć osobiście do dnia 20 grudnia 2015 r. do godziny 15:30 w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 28a, sekretariat departamentu PROW w godzinach 7:30–15:30.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór kandydatów na ekspertów-LSR”.

O terminowości złożenia aplikacji decyduje data wpływu lub złożenia do Departamentu PROW. Dokumenty aplikacyjne złożone bądź przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wymogi, jakie należy spełnić, aby zostać kandydatem na eksperta

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej: Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności LEADER,
 5. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności działania LEADER;

Pozostałe wymagania:

 1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
 2. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego;
 3. nie pozostaje w stosunku pracy z Lokalną Grupą Działania biorącą udział w konkursie na wybór LSR w Województwie Lubuskim, nie była zaangażowana w przygotowanie lub opracowanie LSR złożonych w ramach konkursu na wybór LSR w Województwie Lubuskim, nie jest członkiem LGD (oraz nie jest członkiem organów LGD z Województwa Lubuskiego);

Wzór wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru LSR stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wskazanie miejsca zamieszczenia dokumentów dotyczących obszaru działania eksperta

Dokumenty dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zamieszczone są na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich www.prow.lubuskie.pl w zakładce pn. Aktualności – Nabór kandydatów na ekspertów do oceny LSR .

Informacje dodatkowe

 1. Wyboru kandydata na eksperta dokonuje się w oparciu o Regulamin naboru  kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 2. Zarząd Województwa Lubuskiego opublikuje na stronie internetowej www.lubuskie.pl  Wykaz kandydatów na ekspertów.
 3. Zarząd Województwa Lubuskiego zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wybranymi kandydatami na ekspertów.
 4. Zarząd Województwa Lubuskiego zawiera z ekspertem umowę określającą zadania obowiązki i wysokość wynagrodzenia za udział w ocenie i wyborze LSR.
 5. Ekspert wybrany do pracy komisji wykonuje obowiązki zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378).
 6. Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o wpis w Wykazie kandydatów na ekspertów.

Pliki do pobrania