Ankieta monitorująca będąca zał. nr 2 do umowy przyznania pomocy w ramach działania 19.1 wraz z instrukcją

Ankieta monitorująca będąca zał. nr 2 do umowy przyznania pomocy w ramach działania 19.1 wraz z  instrukcją.

Zgodnie z par. 6 pkt.4 umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej Ankiety monitorującej realizacje zobowiazań wynikających z umowy na formularzu, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do umowy wraz z wymaganymi dokumentami, których wykaz zawiera ww. formularz ankiety. Termin na złożenie Ankiety to 5 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o wybór LSR tj. do dnia 30.05.2016 r. Składanie ankiet wraz z wymaganymi załącznikami – oddział płatności.

Dokumenty aplikacyjne dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020

Dokumenty aplikacyjne oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można pobrać tutaj.