Zarząd Województwa Lubuskiego

Ogłasza II nabór wniosków o przyznanie pomocy

na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547) oraz art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz RozwojuObszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2137 z późn. zm.) i § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 851 ze zm.), Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, co następuje:

  1. Ogłasza się II nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  2. Termin składania wniosków: od 11 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. 
  3. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104a, 65-120 Zielona Góra.
  4. Tryb składania wniosków: wniosek należy składać w formie pisemnej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
  5. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy znajdują się tutaj. Kliknij link, aby pobrać dokumenty.

Pismo ARiMR z dnia 12.04.2022r. [znak: DDD.WL.6934.2.2022.DB] dotyczące doprecyzowania Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie pkt 3.1 / 3.2 oraz załącznika nr 9 do wniosku o przyznanie pomocy.

Doprecyzowanie-instrukcji.pdf