Zarząd Województwa Lubuskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin składania wniosków: 18 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku,
  2. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104a, 65-120 Zielona Góra.
  3. Tryb składania wniosków: wniosek składa się w formie pisemnej, w miejscu wskazanym wyżej albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2022, poz. 896), w terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2022, poz. 896, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
  4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.

Operacje finansowane będą z dodatkowych zasobów, o których mowa w artykule 58a ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

Pomoc będzie przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dostępny limit środków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa – środki z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI) dla województwa lubuskiego wynosi 16 145 527 euro  co stanowi 74 035 314,05 zł  

(1 euro = 4,5855 zł – kurs euro EBC z dnia 30.05.2022 r.).

Beneficjentami mogą być:

  • gminy,
  • spółki, których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki międzygminne.

Maksymalna kwota pomocy na obszar gminy w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 5 000 000 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy – FORMULARZ format Excel (wersja 3z)
WOPP​_28022022​_wodkan​_3z.xlsx 0.21MB

Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Umowa o przyznaniu pomocy (na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”) (wersja 8z)
Umowa​_Wod​_kan​_8z.pdf 0.43MB

ZAŁĄCZNIK nr 1 – Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (wersja 8z)
Zał1​_​_ZRF​_8z.pdf 0.14MB

ZAŁĄCZNIK nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (wersja 8z)
Zał2​_​_Wykaz​_działek​_8z.pdf 0.10MB

ZAŁĄCZNIK nr 3 – Informacja po realizacji operacji (wersja 8z)
Zał3​_IPRO​_8z.pdf 0.20MB

ZAŁĄCZNIK nr 4 – Informacja o podłączonych przyłączach (wersja 8z)
Zał4​_Info​_o​_przyłączach​_8z.pdf 0.19MB

ZAŁĄCZNIK nr 5 – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (wersja 7z)
Zał5​_Kary​_admin​_​_przed​_22062016​_7z.docx 0.03MB

ZAŁĄCZNIK nr 5a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (wersja 8z)
Zał5a​_Kary​_admin​_​_po​_22062016​_8z.pdf 0.22MB

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (wersja 8z)
zał6​_RODO​_8z.pdf 0.14MB

Wniosek o płatność (w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020) – FORMULARZ (wersja 6z)
WoP​_v6z.xlsx 0.28MB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020) (wersja 6z)
IWoP​_v6z​_aktualizacja​_maj​_2022​_r.pdf 0.66MB