Zarząd Województwa Lubuskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin składania wniosków: od 11 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r. 
  2. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104a, 65-120 Zielona Góra.
  3. Tryb składania wniosków: wniosek składa w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), w terminie wskazanym wyżej. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
  4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.

Przewidywana na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla województwa lubuskiego wynosi 3 360 064,36 euro co stanowi 15 022 847,75 zł (1 euro =4,4710 zł – kurs euro EBC z dnia 30.11.2020 r.).

Beneficjentem może być:

  • gmina,
  • związek międzygminny,
  • powiat
  • związek powiatów.

Maksymalna kwota pomocy dla Beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 3 000 000 zł.

Pliki do pobrania