Zarząd Województwa Lubuskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

  1. Termin składania wniosków: od 11 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.
  2. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104a, 65-120 Zielona Góra.
  3. Tryb składania wniosków: wniosek składa w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
  4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.

Przewidywana na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla województwa lubuskiego wynosi 3 493 477,30 euro co stanowi 16 198 901,89 zł (1 euro =4,6369 zł – kurs euro EBC z dnia 25.02.2022 r.).

Beneficjentem może być:

  • Starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe.