Cel działania

Zwiększenia retencji na obszarach wiejskich, co pozwoli przeciwdziałać negatywnym skutkom suszy.

Cel szczegółowy

Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

Beneficjent działania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zakres pomocy

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych.

Forma pomocy i wysokość

Pomoc przyznaje się w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych nie wyższej niż 10 000 000 zł na operację.

Poziom pomocy

Poziom pomocy wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty:

 • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013;
 • związane z budową lub przebudową urządzeń wodnych lub budowli hydrotecznicznych na ciekach wodnych, w szczególnosci zbiorników wodnych lub jazów;
 • związane z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego wykraczającego poza działania związane z utrzymaniem wód;
 • związane z zakupem i montażem urządzeń służących do pomiaru stanów wód;
 • związane z zakupem usług budowlano-montażowych niezbędnych do realizacji operacji;
 • związane z zakupem gruntów w zakresie niezbędnym i warunkującym realizację operacji w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów kwalifikowalnych operacji;
 • koszty podatku od towarów i usług (VAT)

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwględniane w wysokości nieprzekraczającej 15% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowe informacje dla Beneficjenta

WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operację:

 • która będzie realizowana w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym i która jest zgodna z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju operacji;
 • której koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innego unijnego instrumentu finansowego;
 • dla której wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa;
 • która będzie realizowna w nie więcej niż 5 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatnośc końcową, nastąpi nie późńiej niż do dnia 30 czerwca 2025 r.;
 • której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • która będzie ralizowana na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub takiej, do której wnioskodawca posiada prawo do dysponowania na cele operacji w czasie jej realizacji oraz przez okres związania celem;
 • dla której określono obszar oddziaływania na użytki rolne;

 

Nabór wniosków

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia poddziałania dla operacji typu ”Zarządzanie zasobami wodnymi”, zgodnie rozporządzenia wykonawczym

 

 1. Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszają właściwe organy samorządu wojewodztwa,
  a ich termin nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.
 2. Wezwanie do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, informacja o odmowie przyznania pomocy następuje w terminie 4 miesięcy od upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
 3. Sporządzenie listy rankingowej operacji – zatwierdzenia dokonuje właściwy Zarząd Województwa.
 4. Złożenie wniosku o płatność – operacja może być realizowana bez podziału na etapy albo etapami. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową, będącą refundacją kosztów kwalifikowanych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji musi nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.
 5. Wypłata środków – Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność plus ewentualne dwukrotne wezwanie do uzupełnienia ( po 14 dni od dnia doręczenia wezwania i przekazuje do ARiMR. Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania z SW zlecenia płatności).

 

W przypadku operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ze względu na istotę i cel tego typu operacji nie jest możliwe:

 1. wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce podmiotu ubiegającego się
  o przyznanie pomocy następcy prawnego tego podmiotu;
 2. przyznanie pomocy następcy prawnemu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Wzory wniosków, umów i instrukcje